GDPR

Du är här:

Vi på Kenjo System AB följer alla rådande dataskyddslagar.

 

Ansvarig över kundregister:

Kenjo System AB

Västra Järnvägsgatan 10

514 42 Limmared

Tel.nr: 0325-71780

Org.nr: 556654-1834

 

Anledning till vårt kundregister:

Vårt kundregister innehåller endast uppgifter du som kund har tillhandahållit oss, så som:

e-mailadress, telefonnummer, adress i några enstaka fall även personnummer.

Detta är information du lämnat till oss då du varit i kontakt med oss i form av köp, offertförfrågan eller vid annat tillfälle visat intresse för våra produkter.

 

Delning av uppgifter:

Vårt kundregister är endast för oss och vi på Kenjo system AB lämnar ej ut/säljer denna till en tredje part i annat fall än att vi ska kunna leverera våra produkter och tjänster till er som kund.

 

Hantering av personuppgifter:

När du genomför ett köp hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter, i form av namn, personnummer, adress, leveransadress, kontaktuppgifter (företrädesvis telefonnummer och e-postadress) och din betalningsinformation (såsom t.ex. kreditkortsnummer).

Vi kommer enbart att behandla dina uppgifter för att administrera köpet, i syfte att uppfylla det avtal vi ingått med dig. Vi kommer inte att dela med oss av uppgifterna till tredje man, utöver nödvändig information till; det transportbolag som bistår oss med leverans av dina produkter; den teknikleverantör som hjälper oss med drift, övervakning och skydd av webbsidan och vår IT-miljö; och den teknikleverantör som hjälper oss att hantera din betalning. Vi kommer inte att spara uppgifterna längre än nödvändigt för att köpet ska kunna genomföras, för att kunna hantera eventuella reklamationer eller utnyttjande av ångerrätt från dig, och för att vi ska kunna uppfylla vår bokföringsskyldighet. Bara de personer hos oss som behöver tillgång till dina personuppgifter för att vi ska kunna genomför avtalet kommer att ha tillgång till dem. Vi har sedvanlig och fullgod IT-säkerhets på plats, för att förhindra otillåten användning eller att någon icke-behörig kommer åt dina personuppgifter.

 Du har alltid rätt (med vissa restriktioner) att utnyttja följande rättigheter, vilket du gör genom att kontakta oss enligt ovan. Om du vill utnyttja dessa rättigheter kan vi komma att begära att du först styrker din identitet och/eller tillhandahåller information som leder till att vi kan identifiera uppgifter vi behandlar avseende dig.

Invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Under vissa omständigheter kan du invända mot vår behandling av dina personuppgifter. För det fall sådan omständighet föreligger avbryter vi all behandling avseende dig, för det ändamål du vill att vi ska avbryta behandlingen.

Begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Under vissa omständigheter kan du begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. För det fall sådan omständighet föreligger avbryter vi all behandling avseende dig, enligt den restriktion du vill att vi tillämpar.

Erhålla besked om vår behandling av dina personuppgifter. Du erhåller då en beskrivning och en kopia av dina personliga uppgifter som vi behandlar avseende dig.

Begära att dina personuppgifter raderas (rätt att bli bortglömd). Vi raderar då samtliga personuppgifter avseende dig som vi behandlar, om vi inte måste lagra dina uppgifter enligt ett åtagande vi har, till exempel på grund av lag eller avtal.

Begära att eventuellt felaktiga uppgifter avseende dig rättas. Vi kommer då att rätta de felaktiga uppgifterna.

Återkalla ditt samtycke. För det fall vår behandling av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke kommer vi att upphöra med all behandling och radera dina uppgifter avseende all samtyckesbaserad behandling, för det fall du meddelar oss att du återkalla ditt samtycke.

Klaga på vår behandling till Datainspektionen, https://www.datainspektionen.se.

Det kostar inget att utnyttja dina rättigheter. Dock, om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig (till exempel onödigt repetitiv) förbehåller vi oss rätten att ta ut en rimlig administrativ avgift eller att vägra tillmötesgå din begäran.

Lag, tvister och anmälan till Allmänna reklamationsnämnden

För dessa Villkor och avtalet mellan dig och oss gäller svensk rätt. Tvister med anledning av dessa Villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige.

Du som är konsument har dock också rätt, om du har ett klagomål om ett köp vilket inte kunnat åtgärdas genom direktkontakt med oss, vända dig till ett alternativt tvistlösningsorgan. Att vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan är i allmänhet billigare, mindre formellt och snabbare än att gå till domstol. Du kan endast använda alternativet om du är bosatt inom EU. Du kan antingen använda onlineplattformen för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens hemsida, www.ec.europa.eu/odr, eller vända dig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister 

Skydd:

Vi använder oss utav virusprogram och skyddar oss mot angrepp på bästa möjliga sätt, allt för att skydda er och vår integritet.

Läs mer om GDPR här: https://www.datainspektionen.se/